Algemene Voorwaarden – Design tafels op maat – Haute Furniture

1.
De navolgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Allon Dery gesloten koopovereenkomsten.

2.
Aanbiedingen van Allon Dery zijn vrijblijvend, zolang Allon Dery niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Maatwerkorders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk en uitgesloten van het standaard retourrecht tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Allon Dery of de door hem (al dan niet via de webshop) verzonden factuur. Allon Dery is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden te verbinden.

3.
De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Allon Dery niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Allon Dery van de voor de order benodigde materialen en kunnen door Allon Dery worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding.

4.
Alle door Allon Dery geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Allon Dery is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Allon Dery gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Allon Dery behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Allon Dery onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5.
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, kan de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Allon Dery dienovereenkomstig worden verhoogd.

6.
Voorzover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, contant of via de webshop te worden voldaan bij het plaatsen van uw bestelling.

7.
De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op eventuele beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Allon Dery te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal Allon Dery uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen danwel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Allon Dery is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.
Allon Dery heeft het recht om levering op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedsfeer van Allon Dery.

9.
Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Allon Dery slechts gedurende twee maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Allon Dery nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

10.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Allon Dery. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Allon Dery, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Allon Dery als zodanig aanduidt.

11.
Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Rotterdam, januari 2019